Algemene verordening gegevensbescherming

Uniforme privacybescherming in heel Europa

Met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de Europese Unie een uniform privacyrecht opgesteld. Daarmee gelden voortaan in alle lidstaten dezelfde regelingen en richtlijnen voor het verwerken van persoonsgerelateerde persoonsgegevens bij bedrijven en publieke instanties. De AVG vervangt de tot nu toe geldige EU-privacyrichtlijn (richtlijn 95/46/EG) en de daarop gebaseerde nationale wet- en regelgeving, moet na een overgangstermijn vanaf 25 mei 2018 worden toegepast.

Nieuwe richtlijnen voor uw bedrijf

De nieuwe regeling van het privacyrecht geldt voor alle bedrijven en de meeste autoriteiten in de Europese Unie, alsmede voor bedrijven uit derde staten, die gegevens van EU-burgers verwerken. Uiterlijk vanaf 25 mei 2018 moet de privacybescherming bij de bedrijven voldoen aan de nieuwe normen.

De termijn voor omzetting loopt dus al. En daarbij moet er het nodige in acht worden genomen: Alle tot nu toe geldige regelingen, documentaties en processen voor het waarborgen van de privacybescherming bij bedrijven moeten aangepast worden aan de voorschriften uit in totaal 99 artikelen en 173 overwegingen van de AVG.

Wij ondersteunen u daarbij

Om de omzetting zonder risico te laten verlopen en de rechtsgeldige verwerking van persoonsgerelateerde gegevens bij uw bedrijf op elk tijdstip te waarborgen, moet u vooral tijdens voor deze gevoelige fase advies inwinnen.

TERCENUM AG ondersteunt u bij de invoering van nieuwe bedrijfsnormen op basis van de algemene verordening gegevensbescherming.

Overzicht van de diensten

  • Aanpassing van de wettelijke basis voor reeds bestaande procedures voor het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens
  • Aanpassing en vervanging van formuleringen in het kader van toestemmingen
  • Opstellen van de vereiste registers inclusief het register van verwerkingsactiviteiten)
  • Aanpassing van uw controleprocessen (privacybescherming-impactschatting resp. Privacy Impact Assessment)
  • Opstellen, nakijken en aanpassen van contractuele regelingen m.b.t. privacybescherming (bijv. in het kader van verwerking van persoonsgegevens in opdracht als bewerker)
  • Nieuw vormgeven van opdrachtverhoudingen (hoofdelijke schuldenaarsaansprakelijkheid bij opdrachtverwerkingen)

Tip: Voorkom hoge boetes

Met de nieuwe verordening is ook de hoogte van eventuele boetes drastisch gestegen. Bij overtreding van de wettelijk voorgeschreven privacybescherming zijn vanaf 25 mei 2018 boetes mogelijk van maximaal 20 miljoen euro of maximaal 4 procent van de wereldwijde omzet. Deze kunnen grensoverschrijdend door alle toezichthoudende instanties van de lidstaten opgelegd worden

Door het aanstellen van onze vakkundige externe externe Functionaris voor de Gegevensbescherming beschermt u uw bedrijf tegen risico’s.